การขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว

การขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว

การลงทะเบียนคนต่างด้าว

ชาวต่างชาติที่มีกำหนดที่จะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกิน 90 วัน ตามกฎหมายจะต้องไปลงทะเบียนคนต่างชาติ ณ ที่ว่าการเขตที่ตนอาศัยอยู่ ภายใน 90 วันหลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่น เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ที่ว่าการเขตจะออกบัตรประจำตัวคนต่างชาติรับรองการลงทะเบียนให้ บัตรประจำตัวคนต่างชาตินี้ เป็นบัตรแสดงสถานภาพและที่อยู่ จึงเป็นเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าออกประเทศญี่ปุ่น การศึกษา สวัสดิการ การรักษาพยาบาล การเปิดบัญชีธนาคาร รวมไปถึงการจะใช้บริการสาธารณะต่าง ๆ

ขั้นตอนการจดทะเบียนคนต่างชาติ

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยคือพาสปอร์ตและรูปถ่ายจำนวน 2 ใบ

รูปถ่ายนั้นต้องมีขนาด 4.5×3.5 ซม.สีหรือขาวดำก็ได้ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน และเขียนชื่อไว้ด้านหลัง

กรอกใบคำร้องขอลงทะเบียนคนต่างชาติ และยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่

หลังจากยื่นคำร้องแล้ว ประมาณ 2-3 สัปดาห์ จะได้รับบัตรประจำตัวคนต่างชาติ ซึ่งในการไปรับบัตรประจำตัวคนต่างชาติ จะต้องนำพาสปอร์ตไปด้วย

เมื่อได้รับบัตรประจำตัวคนต่างชาติแล้ว ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพกติดตัวอยู่เสมอ เพราะต้องแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดูเมื่อจำเป็น และควรจดหมายเลขบัตรใส่สมุดโน้ตเอาไว้ เผื่อในกรณีที่หายหรือถูกขโมย

การต่ออายุบัตรประจำตัวคนต่างชาติ

ในบัตรประจำตัวคนต่างชาติ จะบอกระยะเวลาที่จะต้องต่ออายุบัตรไว้ เมื่อถึงช่วงนั้นจะต้องไปยื่นเรื่อง เพื่อขอต่ออายุบัตรประจำตัวคนต่างชาติ

สิ่งที่ต้องนำไป : บัตรประจำตัวคนต่างชาติ พาสปอร์ตและรูปถ่าย 2 ใบ

เมื่อข้อมูลที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนคนต่างชาติมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต่อที่ว่าการเขตของที่อยู่ใหม่ และแม้ว่าที่อยู่ใหม่จะอยู่ในเขตเดิม ก็ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เช่นกัน

ระยะเวลา : ภายใน 14 วัน หลังจากย้ายเข้าที่อยู่ใหม่

สิ่งที่ต้องนำไป : บัตรประจำตัวคนต่างชาติ

เมื่อเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนที่ทำงาน

ระยะเวลา : ภายใน 14 วันหลังจากเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนที่ทำงาน

สิ่งที่ต้องนำไป : ใบรับรองจากบริษัทใหม่ ซึ่งระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทใหม่ไว้ด้วย , บัตรประจำตัวคนต่างชาติ

กรณีที่ทำบัตรหายหรือถูกขโมย

ในทันที่ที่ทราบว่าทำบัตรประจำตัวคนต่างชาติ หายหรือถูกขโมย จะต้องดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจ และดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อขอทำบัตรใหม่ต่อที่ว่าการเขต ภายใน 14 วันหลังจากที่ทำหาย

สิ่งที่ต้องนำไป : พาสปอร์ตและรูปถ่าย 2 ใบ

เมื่อต้องการหนังสือรับรองการลงทะเบียนคนต่างชาติ

หนังสือรับรองการลงทะเบียนคนต่างชาติ เป็นหนังสือแสดงรายละเอียดที่ลงทะเบียนเอาไว้ บางครั้งอาจต้องใช้ยื่นแสดงต่อสถานศึกษา หรือสำนักกองตรวจคนเข้าเมือง

สิ่งที่ต้องใช้ในการขอ : บัตรลงทะเบียนคนต่างชาติ

ในกรณีที่ให้ผู้อื่นไปทำเรื่องแทน ผู้ที่ไปทำเรื่องแทนต้องนำใบมอบฉันทะ และบัตรแสดงตนของผู้ขอไปด้วย

ค่าธรรมเนียม : ฉบับละ 200 เยน

การคืนบัตรประจำตัวคนต่างชาติ

เมื่อจะเดินทางออกจากญี่ปุ่นเพื่อกลับประเทศ จะต้องคืนบัตรประจำตัวคนต่างชาติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน หรือท่าเรือที่เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น

ยกเว้นแต่ในกรณีที่จะเดินทางออกไปชั่วคราว แล้วจะกลับเข้ามาใหม่ ให้นำติดตัวไปด้วย แต่ในกรณีนี้จะต้องทำเรื่องขอกลับเข้ามาใหม่ (Re-entry) ก่อนออกเดินทางด้วย

 

Leave a Reply

Name*

e-Mail * (will not be published)

Website