‘การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น’ Category

ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย

รัฐบาลส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยมีหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แต่เนื่องจากห้องพักมีจำนวนจำกัดทำให้นักศึกษาที่ได้เข้าพักมีน้อยประมาณ 75% ของนักศึกษาต่างชาติพักอยู่ที่พักเอกชน

Continue Reading —›
การทำงานพิเศษ

การทำงานพิเศษ

นักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นสามารถทำงานพิเศษได้ หากได้รับอนุญาตจากสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ และจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรม นอกเหนือขอบเขตของสถานภาพการอยู่อาศัยเดิม

Continue Reading —›
การประกันสุขภาพแห่งชาติ ( National Health Insurance )

การประกันสุขภาพแห่งชาติ ( National Health Insurance )

เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในญี่ปุ่นสูงมาก เช่นการไปพบแพทย์เพื่อรักษาไข้หวัด จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 เยน ถ้าต้องนอนโรงพยาบาลประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อรักษาโรคเช่น ไส้ติ่งอักเสบ จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000 – 400,000 เยน

Continue Reading —›
ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน

เมื่อชาวต่างชาติต้องการสมัครเข้าเรียนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่นๆ ของญี่ปุ่น จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันหรือผู้ติดต่อเรื่องต่างๆ แทนเพื่อเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเรียน

Continue Reading —›
ค่าครองชีพ

ค่าครองชีพ

เนื่องค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น และวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รวมค่าธรรมเนียมในการสมัคร ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว

Continue Reading —›
การขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว

การขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว

ชาวต่างชาติที่มีกำหนดที่จะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกิน 90 วัน ตามกฎหมายจะต้องไปลงทะเบียนคนต่างชาติ ณ ที่ว่าการเขตที่ตนอาศัยอยู่ ภายใน 90 วันหลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่น เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ที่ว่าการเขตจะออกบัตรประจำตัวคนต่างชาติรับรองการลงทะเบียนให้

Continue Reading —›