Daiwa Academy Japanese Language

 • Website: http://www.daiwa-ac.jp
 • Address: 2-6 Nishi-3-cho Kumano-cho,Sakai-ku,Sakai City,Osaka 590-0947
 • Tel: +81-72-224-3554
 • Fax: +81-72-222-3135

ข้อมูลทั่วไป

 • ก่อตั้งในปี 2006 โดย บริษัท Daiwa Bussan ซึ่งมีประวัติอันยาวนานกว่า 60 ปี
 • ตัวโรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง Sakai ในจังหวัด Osaka ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

จุดเด่น

 • มีหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะแก่ความต้องการของนักเรียน อีกทั้งโรงเรียนยังให้การแนะแนวด้านการศึกษาอย่างละเอียด
 • โรงเรียนมีการสอนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนเพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคมญี่ปุ่น
 • มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้คอยให้การช่วยเหลือนักเรียนอยู่เสมอ
 • ทางโรงเรียนมีสื่อการสอนต่างๆเช่น DVD ภาพยนตร์ เพื่อให้นักเรียนยืมไปฝึกทักษะภาษาด้วยตนเองได้อีกด้วย
 • นักเรียนสามารถเข้าฝึกงานในบริษัทต่างๆผ่านการแนะนำของโรงเรียนได้
 • Sakai เป็นเมืองที่เก่าแก่ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานซึ่งเป็นเมืองท่าของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่สมัย Muromachi และเป็นเมืองที่งดงามจนได้รับฉายา
  เวนีซตะวันออก นอกไปจากนั้นยังสามารถเดินทางไปจังหวัดข้างเคียง เช่น เกียวโต หรือนาราได้อย่างสะดวกสบาย

หลักสูตร

 • หลักสูตรเตรียมเข้า ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่ผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีมาแล้ว และต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นในหลักสูตรจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสอบเข้าและเรียนในมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ในหลักสูตรจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสอบเข้าเรียนระดับปริญญาโท
 • หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าทำงานใน บริษัทญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และต้องการเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งในหลักสูตรจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ มารยาทในการทำงาน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่น

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร ค่าสมัคร
หมวด ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม
เข้าเรียนเดือนเมษายน ค่าแรกเข้า 50,000 65,000
ค่าเรียน 600,000 600,000 60,000
ค่าตำราเรียน 30,000 55,000
ค่าธรรมเนียม 15,000
ค่ากิจกรรม 20,000
รวม 715,000 600,000
เข้าเรียนเดือนตุลาคม ค่าแรกเข้า 50,000
ค่าเรียน 600,000 300,000
ค่าตำราเรียน 25,000
ค่าธรรมเนียม 10,000
ค่ากิจกรรม 15,000
รวม 700,000 300,000

กิจกรรม

ทางโรงเรียนให้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ การประกวดสุนทรพจน์ การแข่งกีฬาภายใน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวเมือง Sakai เทศกาลเมือง Sakai และการแนะแนวการศึกษาต่อ

 

ที่พัก

ทางโรงเรียนยังไม่มีหอพักประจำ แต่ทางโรงเรียนจะติดต่อหอพักที่อยู่ในย่านที่ตั้งของโรงเรียนให้ โดยค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 เยนต่อเดือน

 

ตัวอย่างนักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัย