International School of Business

ข้อมูลทั่วไป

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 1986 โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาญี่ปุ่น รับนักเรียนได้ 280 คน จำนวนอาจารย์ 17 คน (ข้อมูลปี 2007) โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับทางรถไฟสาย Yamanote สถานี Otsuka และ Sugamo หรือ รถไฟใต้ดินสาย Mita สถานี Sugamo

 

จุดเด่นของสถาบัน

 • โรงเรียน เน้นที่การศึกษาต่อของนักเรียนหลังจากจบการศึกษา ดังนั้น ทางอาจารย์ผู้ดูแลชั้นเรียนและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักเรียนจะคอยดูแลนักเรียน แต่ละคนอย่าง ละเอียดเพื่อปรับปรุงจุดบกพร่องของตัวนักเรียน
 • มีระบบการเรียนที่เน้นใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ประกอบที่สำคัญ
 • มีการเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย และมีการประกวดสุนทรพจน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่น
 • มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
 • หลังจากเรียนจบ สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศของโรงเรียนได้โดยได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนเป็นพิเศษ

หลักสูตร

 • ระยะเวลา 2 ปี เริ่มเรียนเดือนเมษายน ของทุกปี รับนักเรียนทั้งสิ้น 200 คน
 • ระยะเวลา 1.5 ปี เริ่มเรียนเดือนตุลาคม ของทุกปี รับนักเรียนทั้งสิ้น 80 คน
ค่าเล่าเรียน หลักสูตร 2 ปี หลักสูตร 1.5 ปี
ปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2
ค่าสมัคร
20,000

20,000

ค่าแรกเข้า * 80,000

* 80,000

ค่าเรียนต่อปี 700,000
700,000
700,000
350,000
ค่าตำรา และกิจกรรม
60,000
60,000
60,000
30,000
รวม 780,000 760,000 780,000 380,000

*หน่วยเป็นเงิน เยน

* สำหรับนักเรียนชาวไทยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียใแรกเข้า 80,000 เยน

 

เวลาเรียน

 • ช่วงเช้า 8:45 – 12:55 (5 คาบ)
 • ช่วงบ่าย 13:05 – 17:15 (5 คาบ)

วิชาที่เปิดสอน

 • วิชาบังคับ ไวยากรณ์ญี่ปุ่น คำศัพท์และการเขียน การอ่านภาษาญี่ปุ่น การฟังภาษาญี่ปุ่น การเขียนเรียงความ ภาษาญี่ปุ่นกับเหตุการณ์ปัจจุบัน บทสนทนาภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นกับคอมพิวเตอร์
 • วิชาเลือกเสรี ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาความรู้ทั่วไป บทสนทนา สถานการณ์ของญี่ปุ่น

กิจกรรม

เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัส และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ ทางโรงเรียนจึงได้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ปีนภูเขาไฟฟูจิ ชมสถานที่ประวัติศาสตร์ หรือชมละคาบุกิ

ขณะนี้มีข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ไว้ให้นักศึกษาได้ทดสอบด้วยตนเองที่โฮมเพจนี้ http://www.isb.ac.jp/index_thai.html

 

ที่พัก

หอพัก และ สอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรับสมัครเป็นภาษาไทยได้ที่อาจารย์ จารุณี มาชิตะ E-mail : [email protected]