Kansai College of Business and Languages

ข้อมูลทั่วไป

เป็นวิทยาลัยซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาของประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์พื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนผู้มีความประสงค์ในการ เข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยของรัฐบาล หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงปี 1989 ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยได้รับการตอบรับอย่างดี จากนักเรียนนานาชาติทั่วโลก ปี 1997 กระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่นได้มอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ที่มีผลการเรียน ดีและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงได้ตั้งไว้แก่นักเรียนในวิทยาลัยมาก มาย ปี 1998 กระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่นได้ให้เกียรติแก่สถาบันในการพิจารณามอบ มาตรฐานการเรียนโ ดยนักเรียนสามารถโอน หน่วยกิตเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ จนถึงมหาวิทยาลัยทางวิทยาลัยจะเน้นถึงคุณภาพและมาตรฐานการสอน โดยมุ่งเน้นการอบรมความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชาอื่น ๆ เพื่อการเรียนต่อในระดับสูง

 

จุดเด่นของสถาบัน

 • โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางกรุงโอซาก้าห่างจากสถานีเพียง 5 นาที มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการศึกษา
 • โรงเรียนมีความโดดเด่นทางด้านวิชาการและเนื้อหา การสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่วางแผนไว้
 • นักเรียนจะได้รับ College Student Visa ซึ่งถือเป็นอภิสิทธิ์ในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น
 • นักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือค่าประกันสุขภาพจาก International House Osaka และ International Education Japan ซึ่งนักเรียนรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเพียง 6% ในการรักษา
 • โรงเรียนมีโสตทัศนูปกรณ์ My Media ซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องมืออันทันสมัยห้อง Internet หาข้อมูล Art Gallery ห้องสมุด และศูนย์แนะแนวโดยเฉพาะสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะได้รับสิทธิพิเศษในการพิจารณาเข้า เรียนต่อวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันในเครือ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว :

หลักสูตรเดือนเมษายน

ข้อมูล ระยะเวลา จำนวนนักศึกษา ภาคเรียน รับสมัคร
Japanese 1 ปี 80

เริ่ม

จบ

เมษายน 2010

มีนาคม 2011

26 สิงหาคม 2009

ถึงประมาณ

4 ธันวาคม 2009

Comperhensive Japenese
2 ปี 60

เริ่ม

จบ

เมษายน 2010

มีนาคม 2012

Postgraduate Japanese 1 ปี 18

เริ่ม

จบ

เมษายน 2010

มีนาคม 2011

หลักสูตรเดือนตุลาคม

ข้อมูล ระยะเวลา จำนวนนักศึกษา ภาคเรียน รับสมัคร
Japanese 1.5 ปี 80

เริ่ม

จบ

ตุลาคม 2010

มีนาคม 2011

10 มีนาคม 2010

ถึงประมาณ

4 มิถุนายน 2010

Comperhensive Japenese
2 ปี 40

เริ่ม

จบ

ตุลาคม 2010

มีนาคม 2012

เวลา เรียน จ. – ศ. 09.00 – 14.40 น. 5 คาบต่อวัน (1คาบ ประมาณ 50 นาที)

 • College Student Visa สำหรับหลักสูตรข้างต้นนี้มีระยะเวลา 1.5 – 2 ปี และสามารถขยายระยะเวลาได้แต่ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดได้
 • นักเรียนจะได้รับ College Student Visa 2 ปี

รายละเอียดหลักสูตร

ทั้ง 2 หลักสูตรถูกออกแบบให้ฝึกทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นใน 4 ด้าน คือ การอ่าน เขียน ฟัง และพูด รวมถึงการเตรียมนักศึกษาสำหรับ Japanese Proficiency Test และการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • Course Japanese เป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาได้เรียนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับสูง
 • Course Comperhensive Japenese เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น
*** นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรอง จากกระทรวงศึกษาฯ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

 

ค่าใช้จ่าย

Discription Japanese 1 ปี (JPY) Comperehensive Japanese 2 ปี (JPY) Postgraduate Japanese
Application Fee 20,000
20,000
20,000
Enrollment Fee 60,000
60,000
60,000
Tuition Fee 668,000
1,336,000
668,000
Social Fee 22,000
44,000
22,000
Activity Fee 10,000
20,000
10,000
Accident Insurance
5,000
10,000
5,000
Total 785,000
1,490,000
785,000

** หน่วยเป็นเงินเยน

 

การแบ่งขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนเดือนเมษายน

กำหนดชำระวันสุดท้าย คอร์ส 1 ปี คอร์ส 2 ปี
การชำระครั้งแรก
12 มีนาคม 2010 437,000 yen
437,000 yen
การชำระครั้งที่ 2 27 สิงหาคม 2010 268,000 yen
268,000 yen
การชำระครั้งที่ 3
25 กุมภาพันธ์ 2011 437,000 yen
การชำระครั้งที่ 4
26 สิงหาคม 2011 268,000 yen

 

เดือนตุลาคม

Description Japanese1.5 ปี (JPY) Comperehensive Japanese 2 ปี (JPY)
Application Fee 20,000
20,000
Enrollment Fee 60,000
60,000
Tuition Fee 1,002,000
1,336,000
Social Fee 33,000
44,000
Activity Fee 15,000
20,000
Accident Insurance
8,500
10,000
Total 1,138,500
1,490,000

การแบ่งขั้นตอนการชำระค่าเล่า เรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนเดือนตุลาคม

กำหนดชำระวันสุดท้าย คอร์ส 1 ปี คอร์ส 2 ปี
การชำระครั้งแรก
10 สิงหาคม 2010 454,000 yen
456,000 yen
การชำระ ครั้งที่ 2 25 กุมภาพันธ์ 2011 302,000 yen
302,000 yen
การชำระ ครั้งที่ 3 26 สิงหาคม 2011 302,000 yen
302,000 yen
การชำระ ครั้งที่ 4 24 กุมภาพันธ์ 2012 350,000 yen

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น

หลักสูตร ชั่วโมงสุทธิ เดือนที่เริ่มหลักสูตร
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น
210 ชั่วโมง เม.ย./มิ.ย./ต.ค./ม.ค.

 

กำหนดการของหลักสูตร

ภาคการศึกษา ระยะเวลา การทดสอบวัดระดับ ระดับ
ฤดูใบไม้ผลิ เริ่ม
13 เมษายน 2009
2 เมษายน 2009 ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจน ถึงระดับชั้นสูง
จบ 15 มิถุนายน 2009
ฤดูร้อน เริ่ม 23 มิถุนายน 2009 22 มิถุนายน 2009 ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจน ถึงระดับชั้นสูง
จบ 14 กันยายน 2009
ฤดูใบไม้ร่วง เริ่ม 9 ตุลาคม 2009 2 ตุลาคม 2009 ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจน ถึงระดับชั้นสูง
จบ 10 ธันวาคม 2209
ฤดูหนาว เริ่ม 8 มกราคม 2010 5 มกราคม 2010 ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจน ถึงระดับชั้นสูง
จบ 10 มีนาคม 2010

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับเริ่มต้นจะมีเริ่มเฉพาะในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ และ ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง

 • การทดสอบวัดระดับจะเป็นการประเมิณระดับภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาเมื่อแรก เริ่มมาที่ญี่ปุ่น และผลที่ออกมานั้นจะเป็นตัวกำหนดถึงระดับชั้นเรียนที่เหมาะสมกับนักศึกษาที่ สุด
 • การศึกษาภาคฤดูร้อนจะรวมการปิดเทอมฤดูร้อนตั้งแต่วั้นที่ 1 สิงหาคมถึงวันที่ 23 สิงหาคม
 • สิทธิพิเศษของนักเรียน (อย่างเช่นบัตรลดที่ใช้ขึ้นรถไฟฟ้า) จะไม่มีรวมอยู่ด้วยสำหรับนักเรียนในหลักสูตรระยะสั้นนี้
 • เวลาเรียน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-14.40 น. 5 คาบต่อวัน (1คาบ ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 10,000 เยน
 • โปรดชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (ในวิธีการชำระ) เมื่อท่านจะยื่นเอกสารที่เกี่ยวกับการสมัคร
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่สามารถรับคืนได้ไม่ว่าเนื่องในกรณีไดก็ตาม
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของโรงเรียนดังที่จะได้กล่าวในต่อไป

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียน

จำนวน หมายเหตุ
Enrollment Fee 20,000 เยน ใช้ได้สำหรับ 2 ภาคการศึกษา
Tuition Fee 178,000 เยน สำหรับ 1 ภาคการศึกษา
Social Fee 7,000 เยน สำหรับ 1 ภาคการศึกษา
Total Amount 205,000 เยน

 

ค่าธรรมเนียม หนังสือเรียนมีรวมอยู่ด้วยแล้ว

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้าต้องทำการยื่นอีกครั้งสำหรับภาคการศึกษาที่สาม
 • เมื่อได้รับจดหมายเหตุการณ์รับเข้าโรงเรียนจากทางเราแล้ว โปรดชำระค่าธรรมเนียมสุทธิด้านบนด้วย
 • เมื่อท่านได้ทำการชำระค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถขอรับ เงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม อย่างไรก็ตามทางเราจะชำระเงินชดเชย (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร) ให้เมื่อวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ โดยสถานทูตญี่ปุ่น หรือ สถานกงศุลใหญ่

ที่พัก

มีหอพักนักศึกษาให้เลือกมากกว่า 10 แห่ง มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ห้องซัก-อบผ้า (บริการฟรี) ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว โทรศัพท์สาธารณะ ภายในห้องนอนประกอบไปด้วย โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ ล็อคเกอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ราคาตั้งแต่ 26,500 เยนขึ้นไป อีกทั้งนักเรียนสามารถเลือกแบบอพาร์ตเมนท์ (Studio Type) ทั้งแบบห้องเดี่ยวและห้องคู่ได้ กรณีนักศึกษาต้องการห้องคู่ทางวิทยาลัยสามารถจัดหาที่พักให้ได้ตามความเหมาะ สม