Oisca College for Global Cooperation

 • Website: http://www.oisca.ac.jp
 • Address: 5815 Waji-cho, Hamamatsu, Shizuoka, 431-115
 • Tel. 81-5-3486-5770
 • Fax. 81-5-3486-5771

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัย OISCA College for Global Cooperation ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 โดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอิสระ OISCA International ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมความร่วมมือ ทางด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ในเริ่มแรกนั้น ทางวิทยาลัยเปิดรับเฉพาะนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ต่อมาในปี ค.ศ. 1990 จึงเปิดรับนักศึกษาจากนานาชาติ นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว นักเรียนยังสามารถเรียนรู้และฝึกภาษาญี่ปุ่น จากการใช้ชีวิตในหอพัก ซึ่งนักเรียนจะได้อยู่และ ใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น ดังนั้น การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารระหว่างนักเรียนร่วมหอ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของทางหอพักจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ และยังเป็นการบังคับให้เรา ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น วัตถุประสงค์ของสถาบันนั้น ไม่เพียงแต่จะ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ และแตกฉานในด้านภาษา และวัฒนธรรมเรายังสนับสนุนและ ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ และซึมซับถึงการรู้จักนำทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมา ใช้เพื่อพัฒนาประเทศอีกด้วย โดยอาจารย์ผู้สอนจะให้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

 • มุ่งเน้นทักษะความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น ทั้ง 4 ด้าน เพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง และเพื่อสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 โดยอาจารย์ผู้สอนจะให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆ และดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีจัดให้มีชั่วโมงเรียนพิเศษ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น
 • ส่งเสริมการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนภายในสถาบัน มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนชาวญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติ เพื่อความเพื่อประสิทธิภาพและความเป็นหนึ่ง
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของวิทยาลัยแล้ว นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนา ของสถาบันได้
 • สถาบันตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนมัธยม OISCA ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนต่างชาติจะได้แลกเปลี่ยน และพูดคุยกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น พร้อมทั้งได้เรียนรู้แนวคิดของวัยรุ่นญี่ปุ่นในปัจจุบัน
 • มีการสอนวิชาพื้นฐานเช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ฯลฯ เช่นเดียวกับนักเรียนมัธยมของญี่ปุ่น เพื่อการเตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น

หลักสูตรระยะยาว

เนื้อหาวิชาที่เรียน ภาษาญี่ปุ่น : เน้นการปูทักษะในด้านการพูด ฟัง เขียน อ่าน หลักไวยากรณ์ ตัวอักษรคันจิ การใช้คำศัพท์ และการเขียนเรียงความเพื่อความเข้าใจและการเรียนรู้ที่แม่นยำ สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริง, วัฒนธรรมญี่ปุ่น, สังคมและขนบธรรมเนียม ประเพณีญี่ปุ่น,การเตรียมตัวเพื่อเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือ วิทยาลัยของญี่ปุ่น

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ( 1 – 3 เดือน)

เน้นการปูทักษะในด้านการพูด ฟัง เขียน อ่าน หลักไวยากรณ์ ตัวอักษรคันจิ การใช้คำศัพท์ สำหรับผู้ที่มีเวลาไม่มาก หรือนักเรียนที่ต้องการหาประสบการณ์การเรียนภาษาในช่วงปิดเทอม

 

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตำรา ค่าตรวจสุขภาพ ค่าที่พัก 1 ปี(พร้อมอาหาร 3 มื้อ) รวม

1 ปี

20,000
70,000
720,000
30,000
30,000
5,000
600,000
1,475,000

1.5 ปี

20,000
70,000
1,080,000
45,000
45,000
5,000
900,000
2,165,000

**หน่วยเป็นเงิน เยน

 

เวลาเรียน

จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-16:00

 

กิจกรรม

ทางโรงเรียนเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี – วัฒนธรรมของญี่ปุ่น เช่น การจัดดอกไม้, พิธีชงชา, ระบำญี่ปุ่น, การตีกลองญี่ปุ่น, ศิลปะการต่อสู้แบบญี่ปุ่น เช่น คาราเต้ ยิงธนู การเขียนพู่กัน, การวาดภาพ เป็นต้น รวมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนต่างชาติ กับนักเรียนญี่ปุ่นอีกด้วย

 

ที่พัก

หอพักอยู่ในบริเวณเดียวกับวิทยาลัย นักเรียนของวิทยาลัยจะพักร่วมกันทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียน ชาวญี่ปุ่นทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น และเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีอาจารย์ประจำหอพักคอยดูแล และ ให้คำแนะนำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าหอพักราคาเพียง 50,000 เยนต่อเดือน( รวมที่พักและอาหาร )

 

 

NGO OISCA INTERNATIONAL (TOKYO)

OISCA International. The head officer of our school is big gest international. Non-Government Organization in japan. Membership and supporters network enable it to participate in various Functions.

 • 1995 “Category I (General)) consultative status of the UN Economic end Social Council”
 • 1992 “UN Earth Summit Award for Sustainable Development”
 • 1989 “Special Testimonail for Distinguished Services for Youth” by the Secretary-General of the United Nation

Voice of Overseas Students

Wu Pin Chen (Taiwan)

I came to Japan to study on my father’s recommendation. Here I get up very early in the morning, and I don’t have so much free time as you do in Taiwan. The school has a lot of rice paddies where the students have farm practice. Once a week we have a class when we take care of vegetables there. There are a lot of rules to keep, but it’s calm and has a healthy environment.

 

 

 

 

Suvicha Promkingkaew (Thailand)

It’s still tough to live in the dormitory, but I began to think that it’s important to discipline myself about what to do or not to do. I can do washing and cleaning by myself now and I am on very friendly terms with everyone, who is like my own family. I am really happy to come to OISCA.

 

 

 

 

Kim Hee Jin (Korea)

Hello. I am Kim Hee Jin. I came to OISCA in 2008. The disciplined life here was hard to get accustomed to, but everybody was kind to me, so I was able to adjust myself to it much sooner than I had thought.
I am having a lot of fun now. If you are interested in studying at OISCA, do come and see it.

 

 

 

 

Characteristics of OISCA

Very Unique Curriculum

Overseas students take intensive Japanese language course for the first year, and then join the Japanese students to take up unique curriculum of three main groups of subjects.

 

 

A Day in School