Yokohama International Education Academy

 • Website: http://www.yiea.com
 • Address: 43 Miyazaki-cho, Nishi-ku, Yokohama 220-0031
 • Tel. 81-4-5250-3656
 • Fax. 81-4-5250-3657

ข้อมูลทั่วไป

ทางโรงเรียน ให้ความสำคัญกับเนื้อหาหลักสูตรรวมทั้งวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและความเข้าใจใน วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์การ สอนมานาน ซึ่งทุกท่านล้วนให้ความดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนพูดได้หลายภาษาพร้อมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ นักเรียนเสมอ

 

จุดเด่นของสถาบัน

 • เปิดภาคเรียนปีละ 4 ครั้ง ทำให้สะดวกต่อการเลือกเข้าเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม
 • อยู่ในเมืองโยโกฮามา เมืองใหญ่อันดับ 2 ของญี่ปุ่น ติดกับทะเลและมีความเป็นสากล
 • มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี
 • นักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่น โรงเรียนจะแนะนำให้กับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ
 • หอพักอยู่ใกล้โรงเรียน สะดวกสบายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • มีระบบประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนต่างชาติ

หลักสูตร

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
 • หลักสูตรเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย(เรียนเต็มวัน)
 • หลักสูตรระยะสั้น
 • หลักสูตรปิดเทอมภาคฤดูหนาว และภาคฤดูร้อน

เนื้อหาการเรียนการสอนประกอบด้วย

 1. เรียนภาษาญี่ปุ่นครบทุกทักษะ ได้แก่ไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง การอ่านเอาเรื่อง อ่านบทความ การสนทนาและการเขียน
 2. ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นให้แน่น เพื่อบรรลุผลในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 1
 3. ให้มีการฝึกฝนทำข้อสอบตัวอย่างของการสอบ EJU และเรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบ
 4. สอนวิชาพื้นฐานที่จำเป็นในการสอบ เช่น คณิตศาสตร์ อังกฤษ ความรู้ทั่วไป สำหรับผู้ที่เตรียมการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับสูง
 5. ฝึกฝนการเขียนรายงาน และทักษะการสัมภาษณ์
 6. มีวิชาเลือกสำหรับนักเรียนระดับชั้นสูงให้เลือกเรียนตามความสนใจก่อนจบการศึกษา
 7. เนื้อหาที่เรียนครอบคลุมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน อื่นๆ รวมเป็นเงิน
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

2 ปี

เมษายน 21,000
70,000
1,200,000 1,291,000

1 ปี 9 เดือน

กรกฎาคม 21,000
70,000
1,050,000 1,141,000

1 ปี 6 เดือน

ตุลาคม 21,000
70,000
900,000 991,000

1 ปี 3 เดือน

มกราคม 21,000
70,000
750,000 841,000 

1 ปี

เมษายน 21,000 70,000
600,000

691,000
ภาษาญี่ปุ่น เพื่อสอบเข้า มหาวิทยาลัย

2 ปี

เมษายน 21,000 70,000 1,200,000
800,000
2,091,000

1 ปี 9 เดือน

กรกฎาคม 21,000 70,000 1,050,000
700,000
1,841,000

1 ปี 6 เดือน

ตุลาคม 21,000 70,000 900,000
600,000
1,591,000

1 ปี 3 เดือน

มกราคม 21,000 70,000 750,000
500,000
1,341,000
เดือนเมษายน 10 สัปดาห์
4,7,10 20,000 155,000

175,000

*หน่วยเป็นเงิน เยน

** หลักสูตรระยะสั้นราคาพิเศษสำหรับนักเรียนไทย **

 

เวลาเรียน

รอบเช้า เวลา 9:00 – 12:30 น.

รอบบ่าย เวลา 13:00 – 16:30 น.

วิชาพื้นฐานอื่น ๆ : วิชาเพื่อเตรียมสอบข้าศึกษาต่อ (EJU) และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

กิจกรรม

การประกวดสุนทรพจน์, ตรวจสุขภาพ, ทัศนศึกษานอกสถานที่, แข่งขันกีฬา, งานเทศกาลของโรงเรียน, งานจบการศึกษา, งานแนะแนว

 

ที่พัก

หอพักมีหลายแห่ง ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน ใช้เวลา 1-15 นาทีโดยการเดิน อยู่ในบริเวณที่มีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านสะดวกซื้อ, ไปรษณีย์และสถานีรถไฟ มีทั้งหอพักชาย-หญิง ห้องพักขนาด 1-3 คน ค่าเช่า 36,000 – 60,000 เยน